Triển khai tăng cường tiết kiệm điện nhằm đảm bảo cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo

Căn cứ Chỉ thị số 20⁄CT-TTg ngày 08⁄6⁄2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 – 2025 và các năm tiếp theo; Công điện số 38⁄CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đảm bảo cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo; Văn bản số 2627⁄UBND-GTCNXD ngày 23 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Công điện số 38⁄CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Nhằm đẩy mạnh tiết kiệm điện và bảo đảm cung cấp điện trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh, Sở Công thương Bắc Kạn đề nghị Các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, thành phố; UBND cấp xã; Công ty Điện lực Bắc Kạn; Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn; Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Kạn và các cơ sở sản xuất, kinh doanh phối hợp triển khai một số nội dung cụ thể sau:

1. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;

- Phổ biến, tuyên truyền Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 -2025 và các năm tiếp theo; Kế hoạch số 481/KH-UBND ngày 24/7/2023 của UBND tỉnh kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 -2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh.

- Quán triệt việc thực hiện tiết kiệm điện tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chủ động thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện như: Tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi phòng và cắt nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị khi hết giờ làm việc. Tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, tắt bớt đèn chiếu sáng khi số người làm việc trong phòng giảm; thiết kế, lắp đặt hệ thống chiếu sáng chung hợp lý, giảm ít nhất 50% số lượng điện năng dùng cho chiếu sáng chung ở hành lang; khu vực sân vườn, hàng rào. Sử dụng điều hoà nhiệt độ khi thật cần thiết và để chế độ làm mát từ 26oC trở lên kết hợp với quát gió. Đưa nội dung tiết kiệm điện vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng hằng năm của đơn vị.

- Phối hợp với Công ty Điện lực Bắc Kạn xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện của đơn vị, đảm bảo hằng năm tối thiểu tiết kiệm 5% tổng điện năng tiêu thụ trong năm.

- Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả nội quy về tiết kiệm điện, các quy định về sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị tiêu thụ điện tại cơ quan, đơn vị.

- Tận dụng và huy động các nguồn lực để lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời để giảm tiêu thụ điện từ hệ thống điện quốc gia.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 481/KH-UBND ngày 24/7/2023 của UBND tỉnh kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 -2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh.

Phát tờ rơi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

- Xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện của địa phương, bố trí kinh phí thay thế hệ thống chiếu sáng công cộng hiện có sử dụng đèn LED; chỉ đạo các khách hàng quan trọng thuộc diện ưu tiên cấp điện phải sử dụng điện hợp lý, gương mẫu trong sử dụng điện tiết kiệm.

- Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, chính quyền cơ sở như: Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, tổ dân phố/thôn/bản phối hợp với ngành Điện lồng ghép hiệu quả tuyên truyền tiết kiệm điện vào các buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng cũng như tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề, tập huấn, hội thi để phổ cập kiến thức, kinh nghiệm về cách sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả cho người dân.

- Phối hợp với ngành Điện theo dõi, kiểm tra việc thực hiện tiết kiệm điện; xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý các đơn vị, cá nhân không thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện.

- Chủ động bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương và nguồn hợp pháp khác để triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg  ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 481/KH-UBND ngày 24/7/2023 của UBND tỉnh kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 -2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh trong phạm vi quản lý.

3. Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn

Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Công ty Điện lực Bắc Kạn xây dựng và phát sóng các chương trình truyền hình, truyền thanh, đưa tin bài về các hoạt động sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả với thời lượng thích hợp bằng các hình thức phù hợp. Đồng thời dành thời lượng thông tin tuyên truyền, hỗ trợ chi phí truyền hình và phát thanh theo phương thức cổ động, không tính chi phí quảng cáo.

4. Công ty Điện lực Bắc Kạn

- Thực hiện nghiêm các quy định về tiết kiệm điện trong đầu tư xây dựng, kinh doanh điện; thực hiện các giải pháp quản lý, kỹ thuật, đầu tư, cải tạo và nâng cấp hệ thống lưới điện đảm bảo đạt được các tiêu chí về giảm tổn thất theo quy định.

- Thực hiện phương thức vận hành ổn định, an toàn hệ thống điện; tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, nâng cao năng lực khai thác thiết bị; hạn chế sự cố, giảm tổn thất điện năng.

- Chỉ đạo Điện lực các huyện, thành phố phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức đóng trên địa bàn xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện. Hỗ trợ Ủy ban nhân dân các cấp thống kê kết quả thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện của doanh nghiệp, tổ chức thuộc địa bàn cung cấp điện.

- Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước đăng ký kế hoạch sử dụng tiết kiệm hằng năm theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 111/2009/TTLT-BTC-BCT ngày 01/6/2009 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Tổng hợp kết quả sử dụng điện hằng quý của các đơn vị gửi Sở Công Thương theo dõi, giám sát, công khai.

5. Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Kạn

- Phối hợp với ngành Điện xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện, theo đó phải đảm bảo tối thiểu tiết kiệm 30% tổng điện năng tiêu thụ cho các hoạt động chiếu sáng công cộng.

- Đẩy nhanh quá trình thực hiện tự động hóa chiếu sáng theo khung thời gian và điều kiện thời tiết của các công trình chiếu sáng công cộng; cắt giảm tối đa số bóng đèn chiếu sáng tại các tuyến đường có ít người, phương tiên lưu thông vào đêm muộn.

- Áp dụng các giải pháp quản lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chiếu sáng công cộng; đẩy mạnh triển khai áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng mặt trời cho các thiết bị phục vụ mục đích trang trí, chiếu sáng công cộng. Thay thế các đèn chiếu sáng công cộng bằng đèn tiết kiệm điện, sử dụng thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao; phấn đấu đến năm 2025 sử dụng thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện cho 100% công trình chiếu sáng công cộng.

6. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh

- Đẩy mạnh triển khai thực hiện Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 08/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030.

- Khuyến khích triển khai chương trình các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận tự nguyện thực hiện các giải pháp về tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện.

- Xây dựng và thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả như: đảm bảo sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải; hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị, máy móc có công suất tiêu thụ điện lớn vào giờ cao điểm; hạn chế tối đa các thiết bị điện hoạt động không tải; thực hiện kế hoạch sản xuất hợp lý.

- Tận dụng cơ sở hạ tầng để lắp đặt, tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời vào hệ thống năng lượng nội bộ; xây dựng chương trình huy động hệ thống phát điện dự phòng trong trường hợp xảy ra thiếu điện.

- Các cơ sở sử dụng năng lượng có điện năng tiêu thụ từ 01 triệu kWh/năm trở lên phải tiết kiệm ít nhất 2% tổng điện năng tiêu thụ trong năm; rà soát, đảm bảo việc chấp hành, tuân thủ các quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản quy phạm pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tiết kiệm điện có liên quan.

- Khuyến khích xây dựng, triển khai áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2018 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh. Thực hiện kiểm toán năng lượng định kỳ, xây dựng và thực hiện các mục tiêu, giải pháp về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hàng năm.

- Triển khai và áp dụng các hướng dẫn kỹ thuật về tiết kiệm điện và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, khai thác và sử dụng cẩm nang công nghệ về tiết kiệm năng lượng cho các ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng.

- Tăng cường áp dụng các kỹ thuật tiết kiệm năng lượng tiên tiến, thúc đẩy cải tiến, sử dụng dây truyền công nghệ tiêu thụ ít năng lượng, tối ưu hóa nguyên liệu sản xuất, loại bỏ thiết bị sản xuất lạc hậu, tiếp tục nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng thông qua đầu tư các dự án tiết kiệm năng lượng; ưu tiên sử dụng các thiết bị được dán nhãn năng lượng hiệu suất cao.

Tin và ảnh: Hoàng Tấn

TRANG THÔNG TIN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ NGHÀNH CÔNG THƯƠNG BẮC KẠN

  • Địa chỉ: 34 Đường Trường Chinh - Thành Phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn.
  • Điện thoại: 0209-3810 292 - Fax: 0209-3810 292
  • Email: ttkcxt.ct@backan.gov.vn - khuyencongbackan@gmail.com
Giấy phép số 61/GP-TTĐT ngày 11/08/2023 của GĐ Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn
Trưởng ban biên tập: Quách Mạnh Thắng - Giám đốc Trung tâm khuyến công và XTTM
Email: thangqm.ct@backan.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin giao dịch điện tử nghành Công thương Bắc Kạn" hoặc "http://xttmbackan.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này